Regulamin

REGULAMIN - wynajmu Auto lawety, lawety

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Pomoc Drogowa SOS określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach wypożyczalni samochodów (zwaną dalej Wynajmującym).

WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

  1. Doba wynajmu trwa dobę (24 godz.) lub 10 godzin (ta opcja dotyczy tylko auto lawety FIAT Ducato) od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o ponad 1 godz. powoduje obciążenie Najemcy opłatą wynajmu za następną dobę.
  2. Wynajmowany pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w stanie, w jakim go wynajął, umyty, posprzątany i zatankowany w dniu określonym w umowie.

 

  1. W przypadku niedotańcowania i nieumycia auta, Najemca zostaje obciążony:
  2. – paliwo- 10 zł za litr,

 

  1. – myjnia 50 zł,

 

  1. -pobrudzona tapicerka wg cennika myjni.  1. Wynajem i zwrot auto lawety lub lawety odbywa się w godzinach ustalonych przez obie strony Wynajmującego i Najemcę

 

  1. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę podwojoną stawkę wynajmu.

 

 1. W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

  1. Wynajęty pojazd nie może być używany:
  2. A. przez osobę inną, niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Osoba ta, jak również Najemca, powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od 2 lat i mieć ukończone 25 lat,

 

  1. B. przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność do koncentracji,

 

  1. C. wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,

 

  1. D. w wyścigach, rajdach lub zawodach,

 

  1. E. do przewozu rzeczy lub osób w formie podnajmu,

 

  1. F. do przewożenia zwierząt,

 

  1. G. do przewożenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych.  1. W przypadku złamania powyższych warunków, a także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona!

 

  1. W razie zaistnienia szkody Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.

 

 1. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu . Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. W wypożyczonych pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia, złamanie zakazu 500 zł kary umownej.
 3. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -kara umowna 2000 zł.
 4. Paragony/faktury na paliwo obowiązkowe – brak kara umowna 300zł
 5. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 5 zł.
 6. Zakaz demontowania elementów wewnętrznych i zewnętrznych samochodu, złamanie zakazu skutkuje całkowitą utratą kaucji
 7. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
 8. Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych należy do obowiązku Najemcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 2. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku niewywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych. 
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz regulaminem wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.

WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

  1. Doba wynajmu trwa dobę (24 godz.) lub 10 godzin (ta opcja dotyczy tylko auto lawety FIAT Ducato) od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o ponad 1 godz. powoduje obciążenie Najemcy opłatą wynajmu za następną dobę.
  2. Wynajmowany pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w stanie, w jakim go wynajął, umyty, posprzątany i zatankowany w dniu określonym w umowie.
   1. W przypadku niedotańcowania i nieumycia auta, Najemca zostaje obciążony:

  – paliwo- 10 zł za litr,

  1. – myjnia 50 zł,
  1. -pobrudzona tapicerka wg cennika myjni.
  1. Wynajem i zwrot auto lawety lub lawety odbywa się w godzinach ustalonych przez obie strony Wynajmującego i Najemcę
  1. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę podwojoną stawkę wynajmu.
 1. W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

   1. Wynajęty pojazd nie może być używany:

  A. przez osobę inną, niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Osoba ta, jak również Najemca, powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od 2 lat i mieć ukończone 25 lat,

  1. B. przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność do koncentracji,
  1. C. wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,
  1. D. w wyścigach, rajdach lub zawodach,
  1. E. do przewozu rzeczy lub osób w formie podnajmu,
  1. F. do przewożenia zwierząt,
  1. G. do przewożenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych.
  1. W przypadku złamania powyższych warunków, a także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona!
  1. W razie zaistnienia szkody Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.
 1. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu . Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. W wypożyczonych pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia, złamanie zakazu 500 zł kary umownej.
 3. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -kara umowna 2000 zł.
 4. Paragony/faktury na paliwo obowiązkowe – brak kara umowna 300zł
 5. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 5 zł.
 6. Zakaz demontowania elementów wewnętrznych i zewnętrznych samochodu, złamanie zakazu skutkuje całkowitą utratą kaucji
 7. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
 8. Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych należy do obowiązku Najemcy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 2. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku niewywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych. 
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz regulaminem wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.
Przewiń do góry